CÔNG KHAI ĐẦY ĐỦ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TẠI LÂM ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Công văn số 6672/UBND-KH1 chỉ đạo tổ chức công bố, công khai đầy đủ các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

CÔNG KHAI ĐẦY ĐỦ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TẠI LÂM ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian qua, nhiều đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hầu hết các đồ án quy hoạch sau khi phê duyệt đã được các ngành, địa phương tổ chức công bố công khai đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua theo dõi một số đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa kịp thời công bố, công khai hoặc công bố, công khai nhưng nội dung còn hình thức, chưa đầy đủ, chưa phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông,…

Cong khai quy hoach Lam Dong quangthinhland.vn 02

Thực tiễn nói trên đã dẫn đến việc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân chưa nắm bắt cụ thể các thông tin về đồ án quy hoạch, ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư.

Để kịp thời khắc phục một số tồn tại nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao tổ chức công bố công khai toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch (trừ nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước) ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được phê duyệt).

Cong khai quy hoach Lam Dong quangthinhland.vn 03

Đồng thời, rà soát toàn bộ các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để tiếp tục công bố, công khai bằng hình thức phù hợp và quản lý, thực hiện hiệu quả các đồ án quy hoạch.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh,…